Kassiopeia - Galaxy view [1:1]

Location Planet Moon Player (status) Position Alliance Flight Times
[1:1:1]  
[1:1:2]  
[1:1:3]  
[1:1:4]  
[1:1:5]  ATLANTISZ2010 2 atlantisz2010 (iv) 200 [kalandor]  
[1:1:6]  Madeira  Hold (8485 km) Amazon (iv) 92 [NoRezsi]  
[1:1:7]  UFO Optimus (Ivb) 417  
[1:1:8]  
[1:1:9]  
[1:1:10]  
[1:1:11]  
[1:1:12]  
[1:1:13]  
[1:1:14]  
[1:1:15]  
[1:1:16] (Expedition)