Vega - Galaxy view [1:1]

Location Planet Moon Player (status) Position Alliance Flight Times
[1:1:1]  
[1:1:2]  
[1:1:3]  
[1:1:4]  
[1:1:5]  Klon 22  Луна (8944 km) stragnik (v)   154  
[1:1:6]  Zemlya melkiy-zkr (Iv) 260  
[1:1:7]  V3 VegaSamu (v) 136  
[1:1:8]  Garnet SergeBright (iv) 70 [DarkSun]  
[1:1:9]  Mazda Nishogi (Iv) 215  
[1:1:10]  Cork  Луна (4897 km) zuker (Iv) 239  
[1:1:11]  Колония melkiy-zkr (Iv) 260  
[1:1:12]  
[1:1:13]  
[1:1:14]  
[1:1:15]  
[1:1:16] (Expedition)